Zásady internetového výdaja - www.lekarenhome.sk

 • Doručenie do 24 hodín

  Doručujeme už na druhý deň od objednávky.

 • Bezpečné platby

  Môžete využiť viaceré možnosti platby online.

 • Overený obchod

  Kamenná predajňa sa nachádza v Liptovskom Mikuláši.

 • Zákaznícky servis

  Sme tu pre Vás, ochotne pomôžeme a poradíme.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V INTERNETOVEJ LEKÁRNI

www.lekarenhome.sk

Zásady ochrany osobných údajov v internetovej lekárni www.lekarenhome.sk (ďalej len „lekarenhome“) upravujú zásady spracúvania a ochrany osobných údajov zo strany držiteľa povolenia na prevádzkovanie verejnej lekárne a zároveň prevádzkovateľa webového sídla www.lekarenhome.sk, na ktorom sa realizuje internetový výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu prostredníctvom webového sídla www.lekarenhome.sk (ďalej len „Internetový výdaj“ alebo „E-shop“), vo verejnej lekárni poskytujúcej lekárenskú starostlivosť pod označením Lekáreň Máj, ktorá je prevádzkovaná prevádzkovateľom Internetového výdaja – spoločnosťou Health Development s.r.o.. Tieto Zásady sú určené predovšetkým ako poučenie zákazníkom E-shopu ako dotknutým osobám. (ďalej len „Zásady“).
Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v zmysle § 5 definuje a precizuje základné pojmy používane v zmysle Zásad ochrany osobných údajov.
Súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.


Genetickými údajmi osobné údaje týkajúce sa zdedených genetických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo nadobudnutých genetických charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré poskytujú jedinečné informácie o fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré vyplývajú najmä z analýzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby.


Biometrickými údajmi osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania osobných údajov týkajúcich sa fyzických charakteristických znakov fyzickej osoby, fyziologických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako najmä vyobrazenie tváre alebo daktyloskopické údaje.


Údajmi týkajúcimi sa zdravia osobné údaje týkajúce sa fyzického zdravia alebo duševného zdravia fyzickej osoby vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave.


Spracúvaním osobných údajov spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovane, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.


Obmedzením spracúvania osobných údajov označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti.


Profilovaním akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.


Pseudonymizáciou spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na netechnické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej osobe alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.


Logom záznam o priebehu činnosti používateľa v automatizovanom informačnom systéme.


Šifrovaním transformácia osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je možné len po zadaní zvoleného parametra, ako je kľúč alebo heslo.


Online identifikátorom identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu.


Informačným systémom akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe.


Porušením ochrany osobných údajov porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim.


Dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.


Prevádzkovateľom každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.


Sprostredkovateľom každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.


Príjemcom každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.


Treťou stranou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaj.


Zodpovednou osobou osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa tohto zákona.


Poverená osoba/zástupca fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom, miestom podnikania, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom v členskom štáte, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ písomne poveril.


Podnikom fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba vykonávajúca hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právnu formu vrátane združení fyzických osôb alebo združení právnických osôb, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť.


Skupinou podnikov ovládajúci podnik a ním ovládané podniky.


Vnútropodnikovými pravidlami postupy ochrany osobných údajov, ktoré dodržiava prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ so sídlom, miestom podnikania, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky na účely prenosu osobných údajov prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi v tretej krajine.


Kódexom správania súbor pravidiel ochrany osobných údajov dotknutej osoby, ktorý sa prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ zaviazal dodržiavať.


Členským štátom štát, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,


Treťou krajinou krajina, ktorá nie je členským štátom.


Zamestnancom úradu zamestnanec v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu podľa osobitného predpisu alebo štátny zamestnanec, ktorý vykonáva štátnu službu v štátnozamestnaneckom pomere podľa osobitného predpisu.

Blokovanie osobných údajov - uvedenie osobných údajov do takého stavu, v ktorom sú neprístupné a je zabránené akejkoľvek manipulácii s nimi.


Likvidácia osobných údajov - zrušenie osobných údajov rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať.


DEFINÍCIA ZÁKLADNÝCH POJMOV POUŽITÝCH V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Health Development s.r.o., IČO: 48 310 239, so sídlom Viestova 7B, 974 01 Banská Bystrica, SR, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28744/S, ktorá je prevádzkovateľom lekárne Máj a Internetového výdaja uskutočňovaného prostredníctvom Webového sídla www.lekarenhome.sk.
Lekáreň Máj – je príslušnou lekárňou s miestom prevádzky ulica 1. Mája, 031 01 Liptovský Mikuláš, prevádzkovaná spoločnosťou Health Development s.r.o., IČO: 48 310 239, so sídlom Viestova 7B, 974 01 Banská Bystrica, SR, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28744/S.
GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
E-shop – Internetový výdaj, uskutočňovaný spoločnosťou Health Development s.r.o. prostredníctvom Webového sídla.
Internetový výdaj – výdaj voľnopredajných liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu spoločnosťou Health Development s.r.o. prostredníctvom Webového sídla.
Počítače a Programovanie, s.r.o., IČO: 36 005 479, DIČ: 2020451147, so sídlom Kuzmányho 22, 010 01 Žilina, SR, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č.3454/L, ktorá je prevádzkovateľom Vernostného programu Lekárne Máj.
Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (Dotknutej osoby).
Program – vernostný program www.lekarenhome.sk je prevádzkovaný spoločnosťou Počítače a Programovanie, s.r.o..
Webové sídlo – webové sídlo www.lekarenhome.sk, na ktorom je spoločnosťou Health Development s.r.o. prevádzkovaný E-shop, v ktorom si môžete zakúpiť voľnopredajné lieky a zdravotnícke pomôcky  a doplnkový sortiment lekárne Lekáreň Máj..


KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S INTERNETOVÝM VÝDAJOM?
Prevádzkovateľ a jeho sprostredkovatelia.
Prevádzkovateľom je spoločnosť Health Development s.r.o., ktorá vo svojom mene prevádzkuje Internetový výdaj a spracúva Vaše osobné údaje ako zákazníkov E-shopu. Spoločnosť Health Development s.r.o. určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov zákazníkov E-shopu a primárne zodpovedá za spracúvanie ich osobných údajov.
Ako nás môžete kontaktovať v prípade otázok?
Spoločnosť Health Development s.r.o. dbá pri svojej činnosti o to, aby Vaše osobné údaje, ktoré nám pri Výdaji ako pacienti zverujete, boli chránené v najvyššej možnej miere, a aby boli spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu. Počas tejto doby si kladieme za prioritu, aby ste Vy, naši pacienti, mali vždy prehľad o tom, prečo a na ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame. Preto, v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov sa môžete na spoločnosť Health Development s.r.o. ako prevádzkovateľa Lekárne Máj kedykoľvek obrátiť:
a.    na infolinke: 0948 777 299;
b.    e-mailom na e-mailovej adrese: [email protected] – v texte e-mailu je potrebné uviesť telefónne číslo, aby sme Vás mohli kontaktovať;
c.    poštou na poštovej adrese: Health Development s.r.o., Viestova 7B, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.
d.    Zodpovednú osobu pre oblasť osobných údajov ustanovenú spoločnosťou Health Development s.r.o. pre Lekáreň Máj, je JUDr. Patrik Masaryk, tel: 0915 873 124.
Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete uplatniť spôsobom uvedeným nižšie.
Sprostredkovatelia v rámci Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru
Spoločnosť Health Development s.r.o. pre účely riadneho plnenia zmluvných vzťahov so svojimi zákazníkmi, pre riadne zabezpečenie prevádzky E-shopu, ako aj pre marketingové účely motivované zlepšením našich služieb a skladby sortimentu podľa potrieb našich zákazníkov, využíva služby sprostredkovateľov, ktorí sa v jeho mene podieľajú na plnení cieľov Lekárne Máj. Za týmto účelom spracúvajú osobné údaje zákazníkov E-shopu v príslušnom rozsahu, ktorými disponuje spoločnosť Helath Development s.r.o.. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje zákazníkov E-shopu na základe zmluvy so spoločnosťou Health Development s.r.o., v jeho mene a na základe jeho pokynov.
Týmito sprostredkovateľmi je niekoľko kategórií subjektov.
Lekáreň Máj umožňuje zákazníkom E-shopu osobné prevzatie objednaného tovaru z E-shopu. Za týmto účelom spoločnosť Health Development s.r.o. prevádzkujúca Lekáreň Máj spracúvajú osobné údaje zákazníkov E-shopu, ktorý si zvolili osobné prevzatie tovaru v Lekárni Máj a prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi zákazníkov E-shopu v rozsahu potrebnom na riadne doručenie objednaného tovaru.
Ďalšími sprostredkovateľmi sú jednotliví obchodní partneri spoločnosti Health Development s.r.o., ktorí realizujú najmä prevádzku Webového sídla, zabezpečujú bezhotovostný platobný styk, doručujú Vám objednaný tovar, a taktiež zabezpečujú činnosti, smerujúci k marketingovej propagácii E-shopu a neustálemu zlepšovaniu skladby sortimentu a služieb spoločnosti Health Development s.r.o. poskytovaných na Webovom sídle.
Zoznam týchto subjektov závisí od aktuálnej ponuky týchto služieb a nie je konečný. Spoločnosť Health Development s.r.o. bude informovať zákazníkov E-shopu o zmenách ohľadom jeho sprostredkovateľov, zabezpečujúcich pre zákazníkov E-shopu a pre spoločnosť Health Development s.r.o. jednotlivé služby a v jeho mene spracúvajú osobné údaje zákazníkov E-shopu za účelom poskytovania týchto služieb.
Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru)
Spoločnosť Health Development s.r.o. neprenáša osobné údaje dotknutých osôb do krajín mimo EÚ, keďže internetový výdaj spoločnosť Health Development s.r.o. zabezpečuje iba v rámci územia Slovenskej republiky.  


ZA AKÝM ÚČELOM SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Spoločnosť Health Development s.r.o. prevádzkujúca Lekáreň Máj spracúva Vaše osobné údaje pre nasledovné účely:
1.    Neregistrovaní zákazníci – v našom E-shope umožňujeme nakúpiť aj zákazníkom, ktorí nie sú registrovaní v E-shope (nemajú zriadené svoje elektronické konto).
Osobné údaje neregistrovaných zákazníkov, ktoré uvedú vo svojej objednávke, spracúvame za účelom plnenia kúpnej zmluvy. Právnym základom je plnenie zmluvy. Uvedenie osobných údajov označených v objednávke ako *povinné sú nevyhnutné pre spracovanie objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy.
E-mailovú adresu neregistrovaných zákazníkov taktiež spracúvame za účelom zasielania e-mailov s ponukou podobných tovarov, ktoré si už u nás zakúpili, a o ktoré by preto mohli mať záujem, a to prípadne aj v akciovej cene, resp. s iným benefitom, pokiaľ neregistrovaný zákazník neprejavil svoj nesúhlas so zasielaním takýchto ponúk. Nesúhlas môže zákazník vyjadriť pred odoslaním objednávky, ak zaškrtne príslušné políčko, ktorým vyjadrí, že si neželá dostávať informácie o akciách, zľavách a novinkách z E-shopu.
2.    Registrovaní zákazníci – osobné údaje registrovaných zákazníkov spracúvame za účelom registrácie a vedenia ich elektronického konta v E-shope a následne za účelom plnenia kúpnej zmluvy.
Registráciou v E-shope zákazník získava rôzne výhody v podobe vytvorenia svojho elektronického konta, ktoré obsahuje históriu jeho nákupov. Len registrovaným zákazníkom je umožnené využitie vernostnej karty Lekárne Máj v E-shope. Registráciou vzniká medzi registrovaným zákazníkom a spoločnosťou Health Development s.r.o. zmluvný vzťah, rovnako ako aj pri samotnom nákupe.
E-mailovú adresu registrovaných zákazníkov spoločnosť Health Development s.r.o. spracováva za účelom zasielania e-mailov s ponukou podobných tovarov, ktoré si už u nás zakúpili, a o ktoré by preto mohli mať záujem, a to prípadne aj v akciovej cene, resp. s iným benefitom, pokiaľ registrovaný zákazník neprejavil svoj nesúhlas so zasielaním takýchto ponúk. Nesúhlas môže zákazník vyjadriť pred odoslaním žiadosti o registráciu, ak zaškrtne príslušné políčko, ktorým vyjadrí, že si neželá dostávať informácie o akciách, zľavách a novinkách z E-shopu.
Osobné údaje potrebné pre vytvorenie elektronického konta v E-shope a osobné údaje potrebné pre úspešný nákup v E-shope nám z Vašej strany musia byť sprístupnené, v opačnom prípade voči Vám nevieme plniť naše zmluvné povinnosti (zmluvný vzťah medzi našimi zákazníkmi a spoločnosťou Health Development s.r.o. prevádzkujúcu Lekáreň Máj nevznikne).
3.    Údaje získavané zaznamenávaním nákupného správania registrovaných zákazníkov v našom E-shope a údaje získavané analýzou týchto údajov
Predmetné údaje o nákupnom správaní obsahujú súhrnné údaje o zakúpených produktoch registrovaných zákazníkov v našom E-shope, čase jednotlivých nákupoch, kúpnej cene a pod. Nakoľko nevieme rozlíšiť, ktoré údaje možno priradiť nákupom zákazníka pre seba, a ktoré boli uskutočnené v prospech inej osoby, tieto údaje nepovažujeme za osobné údaje konkrétneho registrovaného zákazníka E-shopu. Napriek tomu, pre účely právnej istoty ich spracúvame v rovnakom režime a poskytujeme im rovnakú ochranu, ako keby išlo o osobné údaje priamo registrovaného zákazníka.  
Osobné údaje, ktoré nám registrovaní zákazníci poskytli, ako aj údaje získané z jednotlivých nákupov v E-shope, spracúvame aj na marketingové účely zahŕňajúce analýzy nákupného správania zaznamenaného v elektronickom konte registrovaného zákazníka. Analýzy údajov o návštevnosti Webového sídla, údajov zákazníkov a ich nákupného správania zaznamenaného v elektronickom účte na Webovom sídle sa vykonávajú:
i.    pre interné obchodné potreby spoločnosti Health Development s.r.o. (napr. pre účely získania informácii o úspešnosti predaja produktov v ponuke nášho E-shopu a následného vylepšenia ponuky nášho sortimentu, o návštevnosti nášho Webového sídla za účelom prispôsobenia jeho funkcionalít a obsahu pre väčší komfort našich zákazníkov, a pod.), a
ii.    pre potreby zákazníkov spoločnosti Health Development s.r.o. za účelom poskytovania čo najadresnejších a najvýhodnejších ponúk našich tovarov.
4.    Registrovaní zákazníci s pridanou vernostnou kartou
Spoločnosť Počítače a Programovanie, s.r.o. prevádzkujúca Program a spoločnosť Health Development s.r.o., prevádzkujúca E-shop. Cieľom spoločností prevádzkujúcich Lekáreň Máj je poskytnúť zákazníkom čo najkomplexnejší servis za účelom poskytnúť zákazníkom čo najväčší komfort.
Za týmto účelom má spoločnosť Počítače a Programovanie, s.r.o. záujem aktualizovať, resp. doplniť osobné údaje svojich členov s údajmi, ktoré člen Programu uviedol v E-shope a spracúvať ich na účely Programu. Cieľom spoločnosti Počítače a Programovanie, s.r.o.  je poskytnúť čo najväčší komfort členom Programu a vystupovať voči členovi Programu.
Preto má člen Programu pri registrácii vernostnej karty Lekárne Máj v E-shope možnosť udeliť súhlas na odovzdanie a aktualizáciu údajov v Programe s údajmi z E-shopu, a na ich spracúvanie na účely Programu a ďalšie účely s tým spojené.


Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov a ako dlho ich spracúvame?
Vaše osobné údaje, poskytnuté nám prostredníctvom Webového sídla, uchovávame po dobu stanovenú zákonom, resp. po nevyhnutnú dobu, a to nasledovne:
Dotknutá osoba    Právny základ spracúvania    Doba spracúvania
Neregistrovaní zákazníci    Plnenie zmluvy voči zákazníkom (predaj tovaru, jeho doručenie, reklamačný proces, a pod.)    Po celú dobu trvania kúpnej zmluvy a následne osobné údaje archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účely uplatnenia nárokov v rámci záručnej doby, účtovné a daňové účely
Neregistrovaní zákazníci    Oslovovanie s e-mailovými ponukami tovarov - na základe zákona bez potreby súhlasu (ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách)    Do momentu, kým sa zákazník neodhlási zo zasielania e-mailov s ponukami tovarov (na túto možnosť je upozornený pravidelne v každom e-maili); najviac však 3 roky od posledného otvorenia emailu s ponukou (uchovávame logy o otvorení emailu)
Registrovaní zákazníci    Plnenie zmluvy voči zákazníkom (predaj tovaru, jeho doručenie, reklamačný proces, a pod.)    Po celú dobu trvania registrácie v E-shope a následne osobné údaje z kúpnych zmlúv archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účely uplatnenia nárokov v rámci záručnej doby, účtovné a daňové účely
Registrovaní zákazníci    Marketingové analýzy nákupného správania - oprávnený záujem na vylepšovaní sortimentu E-shopu, vyhodnocovaní úspešnosti predaja výrobkoch a vylepšovaní funkcionalít Webového sídla na základe zbierania a analýzy osobných údajov a nákupného správania    Po dobu trvania registrácie registrovaného zákazníka v E-shope a následne 3 roky po zrušení registrácie; ak registrácia nie je zrušená, po dobu 3 rokov od poslednej aktivity v elektronickom konte: (i) od posledného prihlásenia do konta v E-shope, (ii) poslednej zaznamenanej aktivity v E-shope v prípade permanentného prihlásenia v E-shope   
Registrovaní zákazníci    Oslovovanie s e-mailovými ponukami tovarov - na základe zákona bez potreby súhlasu (ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách)    Do momentu, kým sa zákazník neodhlási zo zasielania e-mailov s ponukami tovarov (na túto možnosť je upozornený pravidelne v každom e-maili); najviac však 3 roky od posledného otvorenia emailu s ponukou (uchovávame logy o otvorení emailu)
Registrovaní zákazníci s vernostnou kartou Lekáreň Máj     Súhlas zákazníka s odoslaním osobných údajov z elektronického konta E-shopu do Programu    Do momentu odvolania súhlasu; najneskôr do ukončenia členstva v Programe
Zákazníci, ktorí si vyžiadajú zaslanie tovaru do zahraničia     Plnenie zmluvy voči zákazníkovi    Po celú dobu trvania kúpnej zmluvy a následne osobné údaje archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účtovné a daňové účely
Po uplynutí doby spracúvania vrátane archivácie osobné údaje anonymizujeme.
Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba právo namietať (viac informácií nižšie pri práve namietať).


Aké máte dotknutá osoba práva?

a.    právo odvolať poskytnutý súhlas
Ktorýkoľvek zo súhlasov udelených spoločnosti Health Development s.r.o. má dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú)  právo kedykoľvek odvolať ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených nižšie.
b.    právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom
Ako máte ako dotknutá osoba právo požadovať od spoločnosti Health Development s.r.o. ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a aj ďalšie informácie v zmysle GDPR (čl. 15).
c.    právo na opravu
Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby spoločnosť Health Development s.r.o. ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
d.    právo na obmedzenie spracúvania
Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby spoločnosť Health Development s.r.o. ako prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR na základe oprávneného záujmu spoločnosti Health Development s.r.o. ako prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej Únie alebo členského štátu.
Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, spoločnosť Health Development s.r.o. ako prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
e.    právo na prenosnosť osobných údajov
Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli spoločnosti Health Development s.r.o. ako prevádzkovateľovi pri nákupe v E-shope, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám spoločnosť Health Development s.r.o. ako prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránila, ak: a) sa spracúvanie zakladá na zmluve, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Ako dotknutá osoba máte pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
f.    právo na výmaz
Ako dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u spoločnosti Health Development s.r.o. ako prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu pre účely priameho marketingu (ak spoločnosť Health Development s.r.o. bude v budúcnosti spracúvať osobné údaje zákazníkov E-shopu na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu); c) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; d) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.
Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení, podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.
Žiadosti o výkon týchto Vašich práv ako dotknutej osoby splní spoločnosť Health Development s.r.o. bezplatne. Ak sú Vaše žiadosti ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže buď: a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo b) odmietnuť konať na základe žiadosti.
g.    právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Spoločnosť Health Development s.r.o. ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu (viď vyššie), máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu a spoločnosť Health Development s.r.o. nesmie ďalej Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Pokiaľ spoločnosť Health Development s.r.o. bude v budúcnosti spracúvať Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu na účely priameho marketingu (o čom budete informovaní), máte právo namietať a spoločnosť Health Development s.r.o. už nesmie za týmto účelom osobné údaje dotknutej osoby spracúvať.
Právo namietať môžete uplatniť aj kliknutím na link uvedený v každom e-maili s ponukami tovarov. Kliknutím na link sa trvalo odhlásite z databázy na zasielanie týchto e-mailov.
Ako odpovieme na Vašu žiadosť?
Poskytneme Vám informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti, a to  bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného (1) mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva (2) mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadostí a počet žiadostí. O každom takomto predĺžení Vás budeme informovať do jedného (1) mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa Vám podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.
h.    právo podať sťažnosť na Úrad
Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so s spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce (ďalej len „dozorný orgán“).
Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, Vás bude informovať o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy.
i.    právo nechať sa zastúpiť
Máte tiež právo poveriť neziskový subjekt, organizáciu alebo združenie, ktoré boli riadne zriadené v súlade s právom členského štátu, ktorých ciele podľa stanov sú vo verejnom záujme a ktoré pôsobia v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, pokiaľ ide o ochranu ich osobných údajov, aby podali sťažnosť vo Vašom mene, aby vo Vašom mene uplatnili vyššie uvedené práva podať sťažnosť dozornému orgánu a podať súdny prostriedok nápravy a aby vo Vašom mene uplatnili právo na náhradu škody v dôsledku porušenia GDPR zo strany Lekárne Máj alebo niektorým z jeho sprostredkovateľov, ak to umožňuje právo členského štátu.
Ako si uplatniť svoje práva podľa GDPR?
e.    na infolinke: 0948 777 299;
f.    e-mailom na e-mailovej adrese: [email protected] – v texte e-mailu je potrebné uviesť telefónne číslo, aby sme Vás mohli kontaktovať;
g.    poštou na poštovej adrese: Health Development s.r.o., Viestova 7B, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.
h.    Zodpovednú osobu pre oblasť osobných údajov ustanovenú spoločnosťou Health Development s.r.o. pre Lekáreň Máj, je JUDr. Patrik Masaryk, tel: 0915 873 124.


Záverečné ustanovenia
Ak ste zároveň členom Vernostného programu Lekárne Máj, informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov pre účely Vernostného programu Lekárne Máj nájdete v dokumente Zásady ochrany osobných údajov pre vernostný program, ktorý je dostupný v Lekárni Máj na adrese Ul. 1. mája 115, 031 01 Liptovský Mikuláš a na www.lekarenmaj.sk.
Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018 a vzťahujú sa aj na zákazníkov, ktorí vstúpili do zmluvného vzťahu so spoločnosťou Health Development s.r.o. pred dňom 25.05.2018. Tieto Zásady sú nepretržite prístupné na Webovom sídle www.lekarenhome.sk..


Príloha č. 1
V mene spoločnosti Health Development s.r.o. realizujú spracúvanie osobných údajov minimálne nasledovní sprostredkovatelia (subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene a podľa pokynov spoločnosti Health Development s.r.o.):
Účel spracúvania    Sprostredkovateľ    Stručná charakteristika
Osobný odber tovaru    Lekáreň Máj     Ul. 1. mája 115, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Prevádzka Webovej stránky    Michales Media, s. r. o.    prevádzka Webového sídla, IT support
Rozposielanie sms zákazníkom E-shopu    Michales Media, s. r. o.    SMS rozposiela zákazníkom E-shopu na účely plnenia zmluvy (informácie o vybavení objednávky, doručení do lekárne na osobný odber a pod.); obsah sms sa môže týkať aj zmeny Podmienok internetového výdaja
Marketingové aktivity    Michales Media, s. r. o.    Analýzy údajov zákazníkov a ich nákupného správania v E-shope sa vykonávajú: (i) pre interné obchodné potreby (napr. pre účely zlepšenia ponuky produktov) a (ii) pre potreby zákazníkov E-shopu za účelom čo najadresnejších ponúk tovaru
Marketingové aktivity a manažment    Michales Media, s. r. o.    Spracúvanie údajov zákazníkov E-shopu vrátane nákupného správania spočívajúce v čiastkových analýzach a vytváraní jednoduchých reportov a výstupov z čiastkových analýz ako podklad pre marketingové účely Lekárne Máj (prijímanie rozhodnutí o poskytovaní/úprave zliav z tovaru, odporúčaní o úprave sortimentu E-shopu, a pod.); administratívne činnosti, účtovné, daňové, IT a iné služby
Marketingové aktivity a manažment    Michales Media, s. r. o.    Spracúvanie údajov zákazníkov E-shopu vrátane nákupného správania spočívajúce v čiastkových analýzach a vytváraní jednoduchých reportov a výstupov z čiastkových analýz ako podklad pre marketingové účely Lekárne Máj (prijímanie rozhodnutí o poskytovaní/úprave zliav z tovaru, odporúčaní o úprave sortimentu E-shopu, a pod.); administratívne činnosti, účtovné, daňové, IT a iné služby
Marketingové aktivity    Michales Media, s. r. o.    Zasielanie e-mailov s marketingovým obsahom
Osobné údaje našich zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu odovzdávame za účelom splnenia našich zmluvných záväzkov voči našim zákazníkom aj ďalším príjemcom, ktorí však odovzdané osobné údaje spracúvajú vo svojom mene ako samostatní prevádzkovatelia (tretie strany). Týmito príjemcami sú predovšetkým nasledovné subjekty:


Účel spracúvania    Tretie strany    Stručná charakteristika
Doručovanie tovaru zákazníkom    DHL Exel Slovakia, s. r. o.    Zákazník si môže vybrať, či má záujem o doručenie kuriérom alebo poštou; ak si vyberie kuriéra, kuriér spracúva osobné údaje zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu za účelom doručenia tovaru vo vlastnom mene
Doručovanie tovaru zákazníkom    Slovenská pošta, a.s.    Zákazník si môže vybrať, či má záujem o doručenie kuriérom alebo poštou; ak si vyberie doručenie poštou, Slovenská pošta, a.s. spracúva osobné údaje zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu za účelom doručenia tovaru vo vlastnom mene
Príloha č. 1 k Zásadám ochrany osobných údajov pre e-shop bola aktualizovaná ku dňu 25.5.2018.